Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 8 marca 2020 roku w sprawie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym od 13 marca 2020 roku.

 

W związku z decyzjami i wskazaniami władz państwowych i Rektora Uniwersytefu Papieskiego Jana Pawła II o zdalnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych polecam następujące działania zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Dyrektorów instytutów i Kierowników kierunków na Wydziale Nauk Społecznych:

1. Wszyscy wykładowcy są zobowiązani do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zgodnie z rodzajem i wymiarem godzin swojego przedmiotu;

2. Sposób zdalnego prowadzenia zajęć określa sam wyHadowca korzystając takźe z narzędzi wskazanych przez uczelnię: e-learning, kontakt e-mailowy, media społecznościowe, narzędzia office 365, komunikatory online

3. Treści zdalnego kształcenia okreśIa sam wykładowca zgodnie z sylabusem swojego przedmiotu, wykorzystując do tego zdalne narzędzia. 

4. Określenie przezrłykładowców sposobu weryfikacji zdalnej pracy studentów,

5. Kontakt ze studentami powinien się opierać na danych z oficjalnych list uczestników przedmiotu pozyskanych z sekretariatów instytutów lub z systemu USOS,

6. Określenie przez wykładowców otaz przez dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników kierunków i dyscyplin warunków zdalnych dyżurów iprzekazanie ich do wiadomości studentów,

7. Dokumentowanie przez wykładowców wszystkich sposobów i procedur zdalnego prowadzenia zajęć do przyszłego sprawozdania z realizacji zajęć na końcu roku akademickiego

W związku z pandemię sytuacja jest dynamiczna i wiele spraw może ulec zmianie. Proszę o monitorowanie kolejnych komunikatów władz państwowych, władz uczelni i dziekana oraz przestrzegania zawartych w nich zasad.

 

Dziekan

ks. dr hab.Michał Drożdż prof UPJPII

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020