Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Szkolenie specjalizacyjne Organizacja pomocy społecznej - V edycja

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na szkolenie z zakresu Organizacji pomocy społecznej !!!

W związku z uzyskaniem zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (nr zgody DPS.VI.51211.1.6.2018.MJ z dnia 24 lipca 2018) Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ogłasza nabór na specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej - V edycja. Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach, związanych z otoczeniem systemu pomocy społecznej.

Ze względu na wpisanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do bazy usług edukacyjnych istnieje możliwość skorzystania z bonów edukacyjnych po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i uzyskaniem w ten sposób znaczącego dofinansowania do tego szkolenia.
Szczegóły na stronie
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Kierunek-Kariera-Projekt-dla-osob-pracujacych.

Termin zakończenia rekrutacji - 07.03.2020r.

 

Wymagania od uczestników:

 1. wykształcenie minimum średnie
 2. złożenie podania o przyjęcie na szkolenie
 3. złożenie deklaracji płatności
 4. podpisanie umowy

 

Termin trwania szkolenia:

 265 godzin

 

Termin egzaminu: do ustalenia

 

Koszt specjalizacji: 2900 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dogodne raty.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na szkolenie
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum średnie)
 3. deklaracja płatności za szkolenie
 4. kserokopia dowodu osobistego lub/i do wglądu

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu sekretariatu Instytutu Pracy Socjalnej: (12) 422 21 21 w. 933 lub u kierownika szkolenia tel. 511 110 011. Można również przesyłać swoje zgłoszenie drogą mailową maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Pracy Socjalnej przy ul. Bernardyńskiej 3 codziennie w godzinach 9.00 – 14.00 lub przesłać pocztą na adres - termin zostanie podany później.

Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Bernardyńska 3

31-069 Kraków

 

Uwaga! Szkolenie odbędzie się jeśli zgłosi się odpowiednia ilość osób (min. 18).

 

Atuty szkolenia:

 • kompetentna kadra teoretyków i praktyków zagadnień związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej;
 • najtaniej w Krakowie;
 • możliwość rozłożenia kosztów szkolenia na dogodne raty;
 • zajęcia w piątki i soboty, co drugi tydzień.

 

Linki do dokumentów

- podanie

- deklaracja

- terminarz zjazdów

 

 

Program szkolenia został sporządzony przez osoby prowadzące poszczególne moduły w oparciu o wymogi, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081), a także w wytycznych dla podmiotów, które ubiegają się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej publikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program obejmuje 265 godzin zajęć, w tym 95 godzin wykładów, 115 godzin ćwiczeń i 55 godzin seminariów/konwersatoriów.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykłady

ćwiczenia

sem/

konw.

Semestr I

Semestr II

Forma zaliczenia

 
 

moduł 1 - Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

20

10

10

 

20

 

zal z oceną

 

moduł 2 - Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej

a. Kadra menedżerska w pomocy społecznej,  w tym umiejętność  przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

15

5

10

 

 

15

egzamin

 

b. Zarządzanie zasobami ludzkimi

10

0

10

 

 

10

zal z oceną

 

c. Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

10

0

10

 

10

 

zal

 

d. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne

10

0

10

 

 

10

zal

 

e. Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

15

10

5

 

15

 

zal z oceną

 

f. Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

15

10

5

 

15

 

zal z oceną

 

g. Kontrola zarządcza

15

5

10

 

15

 

zal z oceną

 

moduł 3 - Elementy etyki

10

 

 

10

10

 

zal

 

moduł 4 - Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

20

10

10

 

20

 

zal

 

moduł 5 - Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

20

10

10

 

 

20

zal

 

moduł 6 - Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

30

15

15

 

 

30

zal z oceną

 

moduł 7 - Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

15

5

10

 

 

15

zal z oceną

 

moduł 8 - Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

20

5

 

15

20

 

zal

 

moduł 9 - Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

5

 

5

 

10

zal

 

moduł 10 - Stres i wypalenie zawodowe

10

5

 

5

 

10

zal

 

moduł 11 - Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji

10

 

 

10

5

5

zal

 

moduł 12 - Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

10

 

 

10

10

 

zal

 

RAZEM

265

95

115

55

140

125

 

 

95

170

265

 
                   

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020