Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Opis projektu

Projekt „Praca socjalna – kształcenie dualne” nr POWR.03.01.00-00-DU38/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  • Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Okres realizacji projektu: od: 2018-09-03 do: 2021-09-30
  • Całkowita wartość projektu: 1 010 578, 50 zł
  • Wartość dofinansowania z UE: 980 260,50 zł

Beneficjent: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opis projektu:

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację studiów dualnych na kierunku praca socjalna studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie.

Program kształcenia realizowany w projekcie jest stworzony w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunku o profilu praktycznym. Projekt „Praca socjalna – kształcenie dualne” realizowany będzie na studiach II stopnia, absolwenci uzyskają tytuł magistra.  

W ramach opracowanego programu kształcenia zaplanowano m.in. takie działania jak:

  • Trzymiesięczne staże zawodowe dla studentów realizowane zgodnie z Europejską Ramą Jakości Praktyk i Staży,
  • Wizyty studyjne w podmiotach z otoczenia społeczno – gospodarczego,
  • Zajęcia warsztatowe
  • Certyfikowane szkolenia kształcące kompetencje pożądane w środowisku pracy z Mediacji i PSR (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach),
  • Udział studentów w wydarzeniach naukowych (konferencje, sesje itp.).

Absolwenci kierunku praca socjalna będący uczestnikami projektu „Praca socjalna – kształcenie dualne”, dzięki zmodyfikowane programowi kształcenia, w tym dodatkowym stażom, będą lepiej przygotowani do wypełniania zadań i obowiązków z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego oraz pokrewnych (np. asystent rodziny).

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020